English | 中文
CIGA高尔夫比赛 >  2014 CIGA Cup Game Format
Subscribe to News Letter:
CIGA 2014 CUP

比分规则:Modified Stableford
1.       Modified Stableford计分规则:
a.       Bogey: 得1分
b.      Par : 得2分
c.       Birdie:  得4分
d.      Eagle: 得8分
e.      Hole in One: 得16分
2.       如果所打洞的杆数已经是par+1了,比如三杆洞打了4杆了,四杆洞打了5杆了,就不用再打了,拿起球,进入到下一洞。那成绩就是par+2.
3.       比赛时安全第一、友谊第一,谦虚礼让,遵守高尔夫礼仪、注意安全、别人打球时不说话,注意打球节奏,果岭上不踩别人的球线、主动修复打痕等,不大声喧哗。
4.       不论开球时出界、进水或是打入深草、树林,罚一杆, 并在就近的位置放个球继续打。找球时间不得超过2分钟,尤其是和前面队伍拉开距离的时候,一定要保持好节奏。
5.       以下情况不罚杆:如果球在沙坑的积水里,请将球放到离水一杆距离内的沙坑里再打;如果大部分球埋入球道的泥里,请将球拿出来擦干净紧贴埋入点放置再打;如果球掉进球道的水坑里,请把球拿出来,将球放到离水坑一杆距离内再打;如果球停在路上,将球放到离马路一杆距离内再打。
6.       其他规则参照球场或者标准高尔夫比赛规则,有歧义的四人组自行裁决,不能裁决的罚一杆,一杆距离内任意抛球,然后继续。
7.       每个打球组的四个人需要两份成绩单,打完后请一并交给义工,如果缺少成绩单,您们四人组所有成绩作废,计分卡上需要每人的签字,谢谢。
8.       记分卡上,每洞记每人打球杆数,请记总杆数,比如四杆洞,par记4,birdie记3,bogey记5。
9.       最后用“Modified Stableford”算总积分成绩,如果出现成绩相同的时候,统计eagle数,eagle多的赢,如果eagle数相同,就看birdie, 依次类推。

球赛费用
全部 $130,  包括打球费、电动球车、练习场、晚餐、抽奖和税. 

请到达球场后,到接待处办理签到、交费手续。

开球时间

 

开球时间 1号发球台 10号发球台
12:40 Andy Wu
Jimmy Shin(guest of Andy)
Ryan Singh (guest of Andy)
Ricky Li (guest of Andy)
Philip Zhang
Stanley Wang
Brian Zeng
Guojun Zhao
12:50 Michael Zhang
Michael Xiang Zheng
Chris Jin
Xiaofeng Li
LiZhou Wen
Peter Huang
Zhushi Wang
Kevin Zhang
13:00 Patrick Yu
Bingcheng Li
Lubo Li
Ed Hui
Xiaoying Huang
Jian Yu
Johnny Wu
Harvey Yang (guest of Johnny)
13:10 Xu Chen
Kevin Chi
Andrew Lee
Richard Li
Gary Ge
Gregory Zhang
Harrison Zeng
Levi Lee
13:20 Ryder Wang
Tony Zheng
Xiaoping Shen(guest of Tony)
Tong Li
Max Du
Sean Zhou
Daju Gu
Anthony Zhao
13:30 Claire Zhang(guest of Andy)
Jie Huang
Sophia Li
Wendy wei (guest of  Michael)
Ivy
Lisa Yuan (Guest of Vicky Zeng)
Vicky Zeng
DongMei Liu
13:40 Liping He
Jenny Yang
Stephen Hu
Jin Yang
Taoyun Yang
Eric Zhang
Qian Gu
Leon Chen
13:50 Hubert Yu
Junsheng Wang
Zhenhai Yao
Gary Li
 
 

 

日程安排

日程安排

10:00-12:20 练习场练球
11:30 签到、交费
12:20 12:40开球队员上车子准备出发
12:30 12:50开球队员上车子准备出发
12:40 13:00开球队员上车子准备出发
12:50 13:10开球队员上车子准备出发
13:00 13:20开球队员上车子准备出发
13:10 13:30开球队员上车子准备出发
13:20 13:40开球队员上车子准备出发
13:30 13:50开球队员上车子准备出发
19:30 晚餐开始
20:25 赞助商致辞
20:30 抽奖
21:30 大赛闭幕致辞
 

联系人

签到、收费 May     (416-4141398)
Richard (416-6627191)
摄影 Darren (416-8391243)
成绩卡 Richard (416-6627191)
Darren (416-8391243)
球场事务联络 Darren (416-8391243)
Richard (416-6627191)
Andy  (416-9184184)
闭幕式活动 Lubo  (647-2936521)
Richard (416-6627191)
 

比赛小组安排

男士选手分为三个比赛小组,每组的最好成绩(Modified Stableford)获得该组的奖杯:

第一组:(打蓝tee)
Philip Zhang 10
Stanley Wang 10
Andy Wu 10.5
Brian Zeng 15
Xiaoping Shen(guest of Tony) 15
Michael Zhang 15
Michael Xiang Zheng 15.7
Chris Jin 16
Xiaofeng Li 17
LiZhou Wen 17.2
Peter Huang 18
Ricky Li (guest of Andy) 18
Zhushi Wang 18
Kevin Zhang 19.6
Patrick Yu 19.8
Bingcheng Li 20.1
Richard Li 16
 
第二组:(打白tee)
Lubo Li 20.5
Ed Hui 21.1
Johnny Wu 22.3
Jimmy Shin(guest of Andy) 23
Jian Yu 23.6
Harvey Yang (guest of Johnny) 24
Xu Chen 24.4
Kevin Chi 25
Andrew Lee 25.9
Junsheng Wang 25.9
Max Du 27
Sean Zhou 27
Taoyun Yang 27.5
Ryder Wang 28
Tony Zheng 28
Tong Li 28.5
 
第三组:(打白tee)
   
Guojun Zhao 28.7
Gary Ge 30
Gregory Zhang 30
Harrison Zeng 30
Levi Lee 31.6
Eric Zhang 32.6
Ryan Singh (guest of Andy) 33
Jin Yang 33
Stephen Hu 35
Gary Li 35
Zhenhai Yao 35
Daju Gu 38
Qian Gu 38
Anthony Zhao 39.3
Hubert Yu 39.3
Leon Chen 39.8
 

女子组:(打红tee),该组的最好成绩(Modified Stableford)获得女子组的奖杯:

 
Claire Zhang(guest of Andy)
DongMei Liu
Ivy
Jenny Yang
Jie Huang
Liping He
Lisa Yuan (Guest of Vicky Zeng)
Sophia Li
Vicky Zeng
Wendy wei (guest of  Michael)
Xiaoying Huang